Lobke

 

Joera-Lobke fan 't Koekoekswâld

HD A eigenaar: wijzelf

Nesten: Yep fan 't Fûgelhiem, Pleun Dinges van het Vaertse Hoekske, Oscar v.d Eenhoornleijn en Diederik Diewert v.d. Kraayheide.

UA-41956405-1