Lebbe

Lebbe fan 't Koekoekswâld

HD C eigenaar wijzelf

Nesten met Odhildes Mincka v.d. Kraayheide, Mas v. 't Vaertse hoekske en Jannemarie-Jalkje v.d. Kraayheide.

 

 

UA-41956405-1